අද මාර්තු 01 වනදා Cryptocurrency මිල ගණන් : Bitcoin , Ethereum ඇතුළු වෙළදපල සියල්ල කොළ පැහැයෙන් දිස්වේ .

ගෝලීය Crypto මුදල් වෙළෙඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 10.92 කින් ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.90 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර එම කාලය තුළ වෙළෙඳ පරිමාවන් සියයට 33.62 කින් ඩොලර් බිලියන 108.99 කින් ඉහළ ගියේය. 

පසුගිය පැය 24 තුළ, විමධ්‍යගත මූල්‍ය (DeFi) අවකාශයේ මුළු පරිමාව ඩොලර් බිලියන 17.05 ක් වූ අතර එය පැය 24 ගුප්තකේතන මුදල් වෙළඳ පරිමාවෙන් සියයට 15.65 ක් පමණ වේ. Stablecoins හි මුළු පරිමාව ඩොලර් බිලියන 90.04 ක් වූ අතර එය පැය 24 cryptocurrency වෙළඳ පරිමාවෙන් සියයට 82.62 ක් පමණ විය. 

Bitcoin හි වෙළඳපල ආධිපත්‍යය සියයට 1.07 සිට සියයට 42.99 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර මාර්තු 01 වන දින උදෑසන මුදල් ඒකකය ඩොලර් 43,062.01 හි ගනුදෙනු විය.

 ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 13.26 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 8,754,925.76 ) ක් වූ අතර,

#Ethereum සියයට 9.63 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 591,395.28 ) ක් විය.

#Cardano සියයට 11.68  කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 195.58 ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 17.42  කින්  ඉහල ගොස් රුපියල් ( 17,762 ) ක් විය.

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 7.36 ඉහල ගොස් රුපියල් ( 3,823.67 ) ක් වූ අතර

#Litecoin සියයට 9.11 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 23,023 ) ක් විය. 

#Tether රුපියල් (  202.20 ) ගනුදෙනු වෙමින් පවතී.

Memecoin SHIB සියයට 10.12 කින් ඉහල ගිය අතර, Dogecoin සියයට 7.36 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් 26.95 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 17,995 දක්වා සියයට 20.03 කින් ඉහල ගියේය. 

Previous Post Next Post