අද මාර්තු 02 වනදා Cryptocurrency මිල ගණන් : Bitcoin ඇතුලු වෙළදපල කොළ පැහැයෙන් දිස්වේ .

Cryptocurrencies මාර්තු 2 වන දින මුලදී හරිත වර්ණයෙන් වෙළඳාම් කරන ලදී. CoinMarketCap ට අනුව, ගෝලීය ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපල වටිනාකම ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.93 ක් වන අතර එය පසුගිය දිනට වඩා සියයට 1.10 ක වැඩිවීමකි. පසුගිය පැය 24 තුළ මුළු ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපල පරිමාව ඩොලර් බිලියන 104.67 ක් වන අතර එය සියයට 4.05 ක අඩුවීමකි.

DeFi හි මුළු පරිමාව දැනට ඩොලර් බිලියන 17.55 ක් වන අතර එය මුළු ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොලේ පැය 24 පරිමාවෙන් සියයට 16.77 කි. සියලුම stable coins පරිමාව දැන් ඩොලර් බිලියන 87.52 ක් වන අතර එය මුළු ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොලේ පැය 24 පරිමාවෙන් සියයට 83.62 කි.

Bitcoin හි මිල දැනට රුපියල් ලක්ෂ 8,900,154.97 ක් වන අතර අනෙකුත් cryptocurrencies වලට වඩා සියයට 43.30 ක ආධිපත්‍යයක් ඇත. මෙය දවසට වඩා සියයට 0.35ක වැඩිවීමකි.

ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 2.15 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 8,900,154.97 ) ක් වූ අතර,

#Ethereum සියයට 0.72 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 590,192.99 ) ක් විය.

#Cardano සියයට 0.66  කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 192.29 ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 1.07  කින්  ඉහල ගොස් රුපියල් ( 17,732 ) ක් විය.

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 2.02 ඉහල ගොස් රුපියල් ( 3,834.46 ) ක් වූ අතර

#Litecoin සියයට 0.74 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 22,880 ) ක් විය. 

#Tether රුපියල් (  201.80 ) ගනුදෙනු වෙමින් පවතී.

Memecoin SHIB සියයට 4.78 කින් ඉහල ගිය අතර, Dogecoin සියයට 2.24 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් 26.95 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 18,997 දක්වා සියයට 7.10 කින් ඉහල ගියේය.

 

Previous Post Next Post