අද මාර්තු 04 වනදා Cryptocurrency මිල ගණන් : රුසියානු -යුක්රේන යුද්ධය තීව්ර වීමත් සමග Bitcoin, Ethereum ඇතුලු වෙළෙඳපළ පහත වැටේ.

ගෝලීය ගුප්ත ව්‍යවහාර මුදල් වෙළෙඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 5.21 කින් ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.83 ක් දක්වා පහත වැටී ඇති අතර එම කාලය තුළ වෙළඳ පරිමාවන් සියයට 10.69 කින් ඩොලර් බිලියන 85.22 ක් දක්වා අඩු විය. 

පසුගිය පැය 24 තුළ, විමධ්‍යගත මූල්‍ය (DeFi) අවකාශයේ මුළු පරිමාව ඩොලර් බිලියන 14.55 ක් වූ අතර එය පැය 24 ගුප්තකේතන මුදල් වෙළඳ පරිමාවෙන් සියයට 17.08 ක් පමණ විය. stablecoins මුළු පරිමාව ඩොලර් බිලියන 71.87 ක් වූ අතර එය පැය 24 ක ගුප්තකේතන මුදල් වෙළඳ පරිමාවෙන් සියයට 84.33 ක් පමණ විය.

රුසියාව යුක්රේනයට එල්ල කරන ප්‍රහාරය තීව්‍ර කරමින්, දකුණු යුක්‍රේන නගරයක් වන කෙර්සන් අල්ලා ගනිමින් සහ කියෙව් සහ කාර්කිව් වෙත ප්‍රහාරයක් දියත් කිරීම නිසා ගෝලීය ගුප්තකේතන මුදල් වෙලඳපොලවල් යලිත් පහත වැටුනි. Bitcoin හි වෙළඳපල ආධිපත්‍යය සියයට 0.11 සිට සියයට 43.06 දක්වා පහත වැටුණු අතර මාර්තු 4 වන දින උදෑසන මුදල් ඒකකය ඩොලර් 41,430.77 හි ගනුදෙනු විය.

ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 5.42 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 8,410,690.39 ) ක් වූ අතර,

#Ethereum සියයට 7.37 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 553,113.32 ) ක් විය.

#Cardano සියයට 6.12  කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 178.10 ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 7.00  කින්  පහල ගොස් රුපියල් ( 15,635) ක් විය.

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 6.41 පහල ගොස් රුපියල් ( 3,515.17 ) ක් වූ අතර

#Litecoin සියයට 2.74 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 21,759 ) ක් විය. 

#Tether රුපියල් ( 202.44 ) ගනුදෙනු වෙමින් පවතී.

Memecoin SHIB සියයට 5.06 කින් පහල ගිය අතර, Dogecoin සියයට 5.26 කින් පහල ගොස් රුපියල් 25.49 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 18,274 දක්වා සියයට 0.92 කින් පහල ගියේය.

 

Previous Post Next Post