අද මාර්තු 09 වනදා Cryptocurrency මිල ගණන් : Bitcoin, Ethereum ඉහල යයි . වෙළදපල කොළ පැහැයෙන් දිස්වේ .

මාර්තු 9 වනදා මුලදී Cryptocurrencies හරිත වර්ණයෙන් වෙළඳාම් කරන ලදී. ගෝලීය ගුප්තකේතන මුදල් වෙළෙඳපොළ අගය ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.76 ක් වූ අතර එය පසුගිය දිනට වඩා සියයට 2.54 ක වැඩිවීමකි. පසුගිය පැය 24 තුළ මුළු ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපල පරිමාව ඩොලර් බිලියන 78.92 ක් වන අතර එය සියයට 7.85 ක අඩුවීමකි.

DeFi හි මුළු පරිමාව දැනට ඩොලර් බිලියන 13.31 ක් වන අතර එය මුළු ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොලේ පැය 24 පරිමාවෙන් සියයට 16.86 කි. සියලුම stable coins පරිමාව දැන් ඩොලර් බිලියන 65.93 ක් වන අතර එය මුළු ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොලේ පැය 24 පරිමාවෙන් සියයට 83.54 කි.

Bitcoin හි මිල දැනට රුපියල් ලක්ෂ 9,403,360.67 ක් වන අතර එහි ආධිපත්‍යය සියයට 42.31 කි. CoinMarketCap දත්ත වලට අනුව මෙය දිනකට වඩා සියයට 0.04 ක අඩුවීමක් විය.

ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 6.33 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 9,403,360.67 ) ක් වූ අතර,

#Ethereum සියයට 5.64 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 613,596.35 ) ක් විය.

#Cardano සියයට 2.74  කින් ඉහලගොස් රුපියල් ( 169.45 ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 7.82  කින්  ඉහල ගොස් රුපියල් ( 15,998 ) ක් විය.

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 5.37 ඉහල ගොස් රුපියල් ( 3,582.20 ) ක් වූ අතර

#Litecoin සියයට 4.56 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 21,325) ක් විය. 

#Tether රුපියල් ( 202.44 ) ගනුදෙනු වෙමින් පවතී.

Memecoin SHIB සියයට 2.54 කින් ඉහල ගිය අතර, Dogecoin සියයට 1.80 කින් ඉහලගොස් රුපියල් 24.61 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 18,820 දක්වා සියයට 16.23 කින් ඉහල ගියේය.

 

Previous Post Next Post