අද මාර්තු 14 වනදා Cryptocurrency මිල ගණන් : Bitcoin , Ethereum ඇතුළු වෙළදපල සියල්ල පහත වැටේ .

Cryptocurrencies මාර්තු 14 මුලදී රතු පැහැයෙන් වෙළඳාම් විය. ගෝලීය crypto වෙළඳපල වටිනාකම ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.70 ක් වන අතර එය පසුගිය දිනට වඩා සියයට 2.84 ක අඩුවීමකි. පසුගිය පැය 24 තුළ මුළු ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපල පරිමාව ඩොලර් බිලියන 62.28 ක් වන අතර එය සියයට 16.08 ක වැඩිවීමකි.

DeFi හි මුළු පරිමාව දැනට ඩොලර් බිලියන 9.61 ක් වන අතර එය මුළු ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොලේ පැය 24 පරිමාවෙන් සියයට 15.43 කි. සියලුම ස්ථාවර කාසිවල පරිමාව දැන් ඩොලර් බිලියන 52.19 ක් වන අතර එය මුළු ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොලේ පැය 24 පරිමාවෙන් සියයට 83.79 කි.

Bitcoin හි මිල දැනට රුපියල් ලක්ෂ 9,787,533.63 ක් වන අතර එහි ආධිපත්‍යය සියයට 42.47 කි. CoinMarketCap දත්ත වලට අනුව මෙය දවස පුරා සියයට 0.04 ක පහත වැටීමක් විය.

ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 2.81 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 9,787,533.63 ) ක් වූ අතර,

#Ethereum සියයට 2.75 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 649,650.14 ) ක් විය.

#Cardano සියයට 0.75  කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 201.02 ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 5.25  කින්  පහල ගොස් රුපියල් ( 17,194 ) ක් විය.

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 5.27 පහල ගොස් රුපියල් ( 4,385.73 ) ක් වූ අතර

#Litecoin සියයට 5.13 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 25,871 ) ක් විය. 

#Tether රුපියල් (  227.65 ) ගනුදෙනු වෙමින් පවතී.

Memecoin SHIB සියයට 3.52  කින් පහල ගිය අතර, Dogecoin සියයට 3.70 කින් පහල ගොස් රුපියල් 28.35 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 22,685 දක්වා සියයට 1.59 කින් ඉහල ගියේය

 

Previous Post Next Post