අද මාර්තු 15 වනදා Cryptocurrency මිල ගණන් : Bitcoin, Ethereum ඇතුළු වෙළදපල සියල්ල සුළු වශයෙන් ඉහළ යයි .

ගෝලීය ගුප්ත ව්‍යවහාර මුදල් වෙළෙඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 1.67 කින් ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.73 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර මෙම කාල සීමාව තුළ වෙළඳ පරිමාවන් සියයට 19.56 කින් ඩොලර් බිලියන 74.23 ක් දක්වා ඉහළ ගියේය.

විමධ්‍යගත මූල්‍ය (DeFi) අවකාශයේ මුළු පරිමාව ඩොලර් බිලියන 12.62 ක් වූ අතර එය පැය 24 ක ගුප්තකේතන මුදල් වෙළඳ පරිමාවෙන් සියයට 17 ක් පමණ විය. ස්ථාවර කොයින්වල මුළු පරිමාව ඩොලර් බිලියන 62.76 ක් වූ අතර එය පැය 24 ගුප්තකේතන මුදල් වෙළඳ පරිමාවෙන් සියයට 84.55 කි.

Bitcoin හි වෙළඳපල ආධිපත්‍යය සියයට 0.24 සිට සියයට 42.71 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර crypto අවකාශයේ විශාලතම මුදල ඩොලර් 38,947.65 හි වෙළඳාම් විය, මාර්තු 15 වන දින උදෑසන ඩොලර් 40,000 සීමාවට වඩා අඩුය.

ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 2.16 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 9,952,521.82 ) ක් වූ අතර,

#Ethereum සියයට 0.98 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 657,423.88 ) ක් විය.

#Cardano සියයට 0.56  කින් ඉහලගොස් රුපියල් ( 202.00 ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 0.23  කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 18,444 ) ක් විය.

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 1.29 ඉහල ගොස් රුපියල් ( 4,635.17 ) ක් වූ අතර

#Litecoin සියයට 3.60 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 27,180 ) ක් විය. 

#Tether රුපියල් ( 254.61 ) ගනුදෙනු වෙමින් පවතී.

Memecoin SHIB සියයට 1.37 කින් ඉහල ගිය අතර, Dogecoin සියයට 1.27 කින් ඉහලගොස් රුපියල් 29.65 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 23,194 දක්වා සියයට 5.61 කින් ඉහල ගියේය.

 

Previous Post Next Post