අද මාර්තු 16 වනදා Cryptocurrency මිල ගණන් : Bitcoin, Ethereum ඇතුළු වෙළදපල සියල්ල කොළ පැහැයෙන් දිස්වේ .

ගෝලීය ගුප්තකේතන මුදල් වෙළෙඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 3.66 කින් ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.80 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර, මෙම කාල සීමාව තුළ වෙළෙඳ පරිමාවන් සියයට 10.92 කින් ඩොලර් බිලියන 83.06 ක් දක්වා ඉහළ ගියේය.

විමධ්‍යගත මූල්‍ය (DeFi) අවකාශයේ මුළු පරිමාව ඩොලර් බිලියන 14.03ක් වූ අතර එය පැය 24ක ගුප්තකේතන මුදල් වෙළෙඳ පරිමාවෙන් සියයට 16.89ක් පමණ විය. Stablecoins හි මුළු පරිමාව ඩොලර් බිලියන 69.21 ක් වූ අතර එය පැය 24 cryptocurrency වෙළඳ පරිමාවෙන් සියයට 83.32 කි.

Bitcoin හි වෙළඳපල ආධිපත්‍යය සියයට 0.41 සිට සියයට 43.13 දක්වා ඉහළ ගිය අතර crypto අවකාශයේ විශාලතම මුදල ඩොලර් 40,706.24 හි වෙළඳාම් වූ අතර, මාර්තු 16 වන දින උදෑසන ඩොලර් 40,000 සීමාව සුළු වශයෙන් කඩ කළේය.

ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 2.00 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 1,083,2391.54 ) ක් වූ අතර,

#Ethereum සියයට 3.52 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 722,747.18 ) ක් විය.

#Cardano සියයට 2.21  කින් ඉහලගොස් රුපියල් ( 219.90 ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 3.62  කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 18,912 ) ක් විය.

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 3.51 ඉහල ගොස් රුපියල් ( 4,926.09 ) ක් වූ අතර

#Litecoin සියයට 2.53 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 29,382) ක් විය. 

#Tether රුපියල් ( 272.44 ) ගනුදෙනු වෙමින් පවතී.

Memecoin SHIB සියයට 0.09 කින් ඉහල ගිය අතර, Dogecoin සියයට 0.70 කින් ඉහලගොස් රුපියල් 30.88 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 24,026 දක්වා සියයට 5.78 කින් පහල ගියේය.

 

Previous Post Next Post