අද මාර්තු 17 වනදා Cryptocurrency මිල ගණන් : Bitcoin, Ethereum ඇතුළු වෙළදපල සියල්ල ඉහල යයි .

ගෝලීය ගුප්ත ව්‍යවහාර මුදල් වෙළෙඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 3.85 කින් ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.83 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර මෙම කාල සීමාව තුළ වෙළඳ පරිමාවන් සියයට 42.02 කින් ඩොලර් බිලියන 105.42 ක් දක්වා ඉහළ ගියේය.

විමධ්‍යගත මූල්‍ය (DeFi) අවකාශයේ මුළු පරිමාව ඩොලර් බිලියන 14.37 ක් වූ අතර එය පැය 24 ක ගුප්තකේතන මුදල් වෙළඳ පරිමාවෙන් සියයට 13.63 ක් පමණ විය. Stablecoins හි මුළු පරිමාව ඩොලර් බිලියන 89.15 ක් වූ අතර එය පැය 24 cryptocurrency වෙළඳ පරිමාවෙන් සියයට 84.57 කි.

Bitcoin හි වෙළඳපල ආධිපත්‍යය සියයට 0.15 සිට සියයට 42.77 දක්වා ඉහළ ගිය අතර crypto අවකාශයේ විශාලතම මුදල් ඩොලර් 41,118.45 හි වෙළඳාම් වූ අතර එය මාර්තු 17 වන දින උදෑසන ඩොලර් 40,000 සීමාව ඉක්මවා ගියේය.

ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 3.43 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 1,087,5637.94 ) ක් වූ අතර,

#Ethereum සියයට 4.47 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 733,803.57 ) ක් විය.

#Cardano සියයට 4.17  කින් ඉහලගොස් රුපියල් ( 223.52) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 9.93  කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 20,281 ) ක් විය.

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 5.44 ඉහල ගොස් රුපියල් ( 5,072.15 ) ක් වූ අතර

#Litecoin සියයට 2.00 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 29,223 ) ක් විය. 

#Tether රුපියල් ( 265.41 ) ගනුදෙනු වෙමින් පවතී.

Memecoin SHIB සියයට 3.61 කින් ඉහල ගිය අතර, Dogecoin සියයට 3.10 කින් ඉහලගොස් රුපියල් 31.06 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 23,260 දක්වා සියයට 0.54 කින් පහල ගියේය.

 

Previous Post Next Post