අද මාර්තු 20 වනදා Cryptocurrency මිල ගණන් : වෙළදපල සියල්ල සුළු වශයෙන් ඉහල යයි .

ගෝලීය Crypto මුදල් වෙළෙඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 0.16 කින් ඉහළ ගොස් ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.88 ක් වූ අතර මෙම කාල සීමාව තුළ වෙළඳ පරිමාවන් සියයට 14.95 කින් ඩොලර් බිලියන 82.43 කින් පහත වැටුණි.

DeFi හි මුළු පරිමාව දැනට ඩොලර් බිලියන 14.37 ක් වන අතර එය මුළු ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොලේ පැය 24 පරිමාවෙන් සියයට 17.43 කි. සියලුම stablecoins වල පරිමාව දැන් ඩොලර් බිලියන 68.30 ක් වන අතර එය මුළු ගුප්තකේතන මුදල් වෙළඳපොලේ පැය 24 පරිමාවෙන් සියයට 82.86 කි.

Bitcoin හි ආධිපත්‍යය දැනට සියයට 42.18 ක් වන අතර එය දිනකට වඩා සියයට 0.05 ක වැඩිවීමකි. ක්‍රිප්ටෝ අවකාශයේ විශාලතම මුදල් ඒකකය ඩොලර් 41,867.79 හි වෙළඳාම් විය.

#Bitcoin සියයට 0.31 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 11,621,066.09 ) ක් වූ අතර,

#Ethereum සියයට 1.06 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 810,350.97 ) ක් විය.

#Cardano සියයට 3.09  කින් ඉහලගොස් රුපියල් ( 246.61 ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 0.60  කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 24,440) ක් විය.

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 0.47 ඉහල ගොස් රුපියල් ( 5,309.67 ) ක් වූ අතර

#Litecoin සියයට 2.77 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 32,077 ) ක් විය. 

#Tether රුපියල් ( 277.55 ) ගනුදෙනු වෙමින් පවතී.

Memecoin SHIB සියයට 6.58 කින් ඉහල ගිය අතර, Dogecoin සියයට 2.83 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් 33.92 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 25,403 දක්වා සියයට 3.62 කින් ඉහල ගියේය.

Previous Post Next Post