අද මාර්තු 22 වනදා Cryptocurrency මිල ගණන් : Bitcoin, Ethereum ඇතුළු වෙළදපල සියල්ල කොළ පැහැයෙන් දිස්වේ .

ගෝලීය ගුප්තකේතන මුදල් වෙළෙඳපොළ-ප්‍රාග්ධනීකරණය පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 0.53කින් ඉහළ ගොස් ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.87ක් විය. මෙම කාල සීමාව තුළ වෙළඳ පරිමාවන් ද සියයට 13.96 කින් ඩොලර් බිලියන 89.28 දක්වා ඉහළ ගියේය.

විමධ්‍යගත මූල්‍ය (DeFi) අවකාශයේ මුළු පරිමාව ඩොලර් බිලියන 13.39ක් වූ අතර එය පැය 24ක ගුප්තකේතන මුදල් වෙළෙඳ පරිමාවෙන් සියයට 15ක් පමණ විය. stablecoins  මුළු පරිමාව ඩොලර් බිලියන 74.90 ක් වූ අතර එය පැය 24 ගුප්තකේතන මුදල් වෙළඳ පරිමාවෙන් සියයට 83.90 කි.

Bitcoin හි වෙළඳපල ආධිපත්‍යය සියයට 0.41 සිට සියයට 41.75 දක්වා සුළු වශයෙන් පහත වැටී ඇති අතර crypto අවකාශයේ විශාලතම මුදල ඩොලර් 41,086.15 හි වෙළඳාම් විය, 

ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 2.99 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 11,789,945.77 ) ක් වූ අතර,

#Ethereum සියයට 4.13 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 834,126.07 ) ක් විය.

#Cardano සියයට 6.42  කින් ඉහලගොස් රුපියල් ( 258.79) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 5.31  කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 24,693 ) ක් විය.

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 3.36 ඉහල ගොස් රුපියල් ( 5,351.29 ) ක් වූ අතර

#Litecoin සියයට 4.85 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 33,404 ) ක් විය. 

#Tether රුපියල් ( 280.11 ) ගනුදෙනු වෙමින් පවතී.

Memecoin SHIB සියයට 4.18 කින් ඉහල ගිය අතර, Dogecoin සියයට 2.36 කින් ඉහලගොස් රුපියල් 33.90 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 26,583 දක්වා සියයට 1.58 කින් ඉහල ගියේය.

 

 

Previous Post Next Post