අද මාර්තු 23 වනදා Cryptocurrency මිල ගණන් : Bitcoin, Ethereum ඇතුළු වෙළදපල සියල්ල රතු පැහැයෙන් දිස්වේ .

ගෝලීය Crypto මුදල් වෙළෙඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය පසුගිය පැය 24 තුළ ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.91 ක් දක්වා සියයට 0.34 කින් පහත වැටී ඇත. මෙම කාල සීමාව තුළ වෙළඳ පරිමාවන් ද සියයට 20.02 කින් ඩොලර් බිලියන 76.54 දක්වා පහත වැටී ඇත.

විමධ්‍යගත මූල්‍ය (DeFi) අවකාශයේ මුළු පරිමාව ඩොලර් බිලියන 12.25 ක් වූ අතර එය පැය 24 ක ගුප්තකේතන මුදල් වෙළඳ පරිමාවෙන් සියයට 16.01 ක් පමණ විය.  stablecoins මුළු පරිමාව ඩොලර් බිලියන 124.58 ක් වූ අතර එය පැය 24 ක ගුප්තකේතන මුදල් වෙළඳාම් පරිමාවෙන් සියයට 1,62,762.89 ක විශාල ප්‍රතිශතයක් ලබා ගනී.

crypto අවකාශයේ විශාලතම මුදල මාර්තු 23 වන දින උදෑසන $ 40,000 ලකුණට වඩා ඉහලින් වෙළඳාම් විය.

ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 2.98 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 11903471.70 ) ක් වූ අතර,

#Ethereum සියයට 3.37 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 834220.75 ) ක් විය.

#Cardano සියයට 1.60  කින් ඉහලගොස් රුපියල් ( 276.07) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 7.01  කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 23,802 ) ක් විය.

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 1.20 ඉහල ගොස් රුපියල් ( 5,782.13 ) ක් වූ අතර

#Litecoin සියයට 1.44 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 34,380 ) ක් විය. 

#Tether රුපියල් ( 284.38 ) ගනුදෙනු වෙමින් පවතී.

Memecoin SHIB සියයට 3.23 කින් පහල ගිය අතර, Dogecoin සියයට 1.75 කින් පහල ගොස් රුපියල් 34.74 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 26,401 දක්වා සියයට 2.10 කින් පහල ගියේය.

 

Previous Post Next Post