අද මාර්තු 24 වනදා Cryptocurrency මිල ගණන් : Bitcoin, Ethereum ඇතුළු වෙළදපල සියල්ල කොළ පැහැයෙන් දිස්වේ .

ගෝලීය ගුප්තකේතන මුදල් වෙළෙඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය පසුගිය පැය 24 තුළ ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.95 දක්වා සියයට 1.75කින් ඉහළ ගියේය. මෙම කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ වෙළඳාම් පරිමාව ඩොලර් බිලියන 98.24 දක්වා සියයට 1.95 කින් සුළු වශයෙන් පහත වැටී ඇත.

විමධ්‍යගත මූල්‍ය (DeFi) අවකාශයේ මුළු පරිමාව ඩොලර් බිලියන 14.21 ක් වූ අතර එය පැය 24 ක ගුප්තකේතන මුදල් වෙළඳ පරිමාවෙන් සියයට 14.46 ක් පමණ විය. stablecoins මුළු පරිමාව ඩොලර් බිලියන 82.10 ක් වූ අතර එය පැය 24 ගුප්තකේතන මුදල් වෙළඳ පරිමාවෙන් සියයට 83.57 කි.

Bitcoin හි වෙළඳපල ආධිපත්‍යය සියයට 0.18 සිට සියයට 41.75 දක්වා පහත වැටී ඇති අතර crypto අවකාශයේ විශාලතම මුදල් ඒකකය මාර්තු 24 වන දින උදෑසන $42,916.31 හි වෙළඳාම් විය.

ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 1.18 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 12,039,715.89 ) ක් වූ අතර,

#Ethereum සියයට 2.22 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 851,261.62 ) ක් විය.

#Cardano සියයට 12.89  කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 310.89 ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 0.44  කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 23,726 ) ක් විය.

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 3.56 ඉහල ගොස් රුපියල් ( 5,885.70 ) ක් වූ අතර

#Litecoin සියයට 0.26 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 34,289 ) ක් විය. 

#Tether රුපියල් ( 282.51 ) ගනුදෙනු වෙමින් පවතී.

Memecoin SHIB සියයට 3.77 කින් ඉහල ගිය අතර, Dogecoin සියයට 8.46 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් 37.53 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 26,836 දක්වා සියයට 2.16 කින් ඉහල ගියේය.

Previous Post Next Post