අද මාර්තු 26 වනදා Cryptocurrency මිල ගණන් : Bitcoin, Ethereum ඇතුළු වෙළදපල සුළු වශයෙන් පහත වැටේ.

මාර්තු 26 වෙනිදා මුලදී Cryptocurrencies හරිත වර්ණයෙන් වෙළඳාම් කරන ලදී. ගෝලීය ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපල වටිනාකම ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.99 ක් වන අතර එය පසුගිය දිනට වඩා සියයට 0.60 ක අඩුවීමකි. පසුගිය පැය 24 තුළ මුළු ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපල පරිමාව ඩොලර් බිලියන 89.09 ක් වන අතර එය සියයට 16.56 ක අඩුවීමකි.

DeFi හි මුළු පරිමාව දැනට ඩොලර් බිලියන 11.10 ක් වන අතර එය මුළු ගුප්තකේතන වෙළඳපොලේ පැය 24 පරිමාවෙන් සියයට 12.46 කි. සියලුම stablecoins  පරිමාව දැන් ඩොලර් බිලියන 72.80 ක් වන අතර එය මුළු ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොලේ පැය 24 පරිමාවෙන් සියයට 81.71 කි.

Bitcoin හි මිල දැනට ඩොලර් 44,283.20 ක් වන අතර එහි ආධිපත්‍යය සියයට 42.29 කි. CoinMarketCap දත්ත වලට අනුව මෙය දිනකට වඩා සියයට 0.40ක වැඩිවීමකි.

ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 0.91 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 12,870,626.93 ) ක් වූ අතර,

#Ethereum සියයට 0.72 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 902,630.05 ) ක් විය.

#Cardano සියයට 2.53  කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 318.23 ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 4.08  කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 24,183 ) ක් විය.

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 3.34 පහල ගොස් රුපියල් ( 5,913.64 ) ක් වූ අතර

#Litecoin සියයට 1.57 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 35,937 ) ක් විය. 

#Tether රුපියල් ( 290.29 ) ගනුදෙනු වෙමින් පවතී.

Memecoin SHIB සියයට 2.00 කින් පහල ගිය අතර, Dogecoin සියයට 3.84 කින් පහල ගොස් රුපියල් 38.01 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 26,034 දක්වා සියයට 3.88 කින් පහල ගියේය.

 

Previous Post Next Post