අද මාර්තු 27 වනදා Cryptocurrency මිල ගණන් : Bitcoin, Ethereum ඇතුළු වෙළදපල සියල්ල කොළ පැහැයෙන් දිස්වේ .

ගෝලීය ගුප්තකේතන මුදල් වෙළෙඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය පසුගිය පැය 24 තුළ ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.99 සිට ඩොලර් ට්‍රිලියන 2.01 දක්වා සියයට 1කට වඩා වැඩි වූ අතර වෙළෙඳ පරිමාවන් ඩොලර් බිලියන 88.28 සිට ඩොලර් බිලියන 60.94 දක්වා සියයට 31කින් පමණ පහත වැටී ඇත.

මාර්තු 27 වන දින DeFi හි මුළු පරිමාව ඩොලර් බිලියන 8.80 ක් වූ අතර එය මුළු ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොලේ පැය 24 පරිමාවෙන් 14.59% කි. සියලුම stablecoins වල පරිමාව දැන් ඩොලර් බිලියන 46.45 ක් වන අතර එය මුළු ගුප්තකේතන මුදල් වෙළඳපොලේ පැය 24 පරිමාවෙන් සියයට 76.97 කි.

Bitcoin හි ආධිපත්‍යය දැනට 42.01% වන අතර එය දිනකට වඩා 0.28% ක අඩුවීමකි. ලොව විශාලතම crypto මුදල  ඉරිදා මුල් ගනුදෙනු වලදී $44,689.50 මට්ටම්වල වෙළඳාම් විය.

ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 0.99 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 13,021,959.19 ) ක් වූ අතර,

#Ethereum සියයට 1.86 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 918,514.75 ) ක් විය.

#Cardano සියයට 4.67  කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 334.47 ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 3.61  කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 24,944 ) ක් විය.

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 3.13 ඉහල ගොස් රුපියල් ( 6,114.28 ) ක් වූ අතර

#Litecoin සියයට 1.03 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 36,401 ) ක් විය. 

#Tether රුපියල් ( 291.01 ) ගනුදෙනු වෙමින් පවතී.

Memecoin SHIB සියයට 2.17 කින් ඉහල ගිය අතර, Dogecoin සියයට 4.91 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් 39.96 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 26,563 දක්වා සියයට 2.10 කින් ඉහල ගියේය.

 

Previous Post Next Post