අද මාර්තු 30 වනදා Cryptocurrency මිල ගණන් : Bitcoin, Ethereum ඇතුළු වෙළදපල සියල්ල රතු පැහැයෙන් දිස්වේ .

DeFi හි මුළු පරිමාව ඩොලර් බිලියන 19.47 ක් වූ අතර එය මුළු ගුප්තකේතන මුදල් වෙළඳපොලේ පැය 24 පරිමාවෙන් සියයට 16.71 කි. සියලුම ස්ථාවර කාසිවල පරිමාව දැන් ඩොලර් බිලියන 94.80 ක් වන අතර එය මුළු ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොලේ පැය 24 පරිමාවෙන් සියයට 81.38 කි.

CoinMarketCap දත්ත වලට අනුව Bitcoin හි ආධිපත්‍යය සියයට 0.02 කින් සියයට 42.17 දක්වා පහත වැටී ඇත. ලොව විශාලතම cryptocurrency බදාදා මුල් ගනුදෙනු වලදී ඩොලර් 47396.60 කට ගනුදෙනු විය.

ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 1.02 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 13,885,929.47 ) ක් වූ අතර,

#Ethereum සියයට 0.85 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 991,767.92 ) ක් විය.

#Cardano සියයට 2.15  කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 348.75 ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 1.45  කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 27,052 ) ක් විය.

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 1.88 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 6,502.55 ) ක් වූ අතර

#Litecoin සියයට 2.21 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 37,649 ) ක් විය. 

#Tether රුපියල් ( 295.91 ) ගනුදෙනු වෙමින් පවතී.

Memecoin SHIB සියයට 2.36 කින් පහල ගිය අතර, Dogecoin සියයට 3.30 කින් පහල ගොස් රුපියල් 41.71 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 31,749 දක්වා සියයට 7.76 කින් ඉහල ගියේය.

 

Previous Post Next Post