දැවැන්ත ආයෝජකයින් ( Whales ) විසින් stablecoin මිලදී ගැනීම මාසයක් තුළ 7% ට වඩා වැඩි අගයක් ගනි .

Bitcoin (BTC) මිල සති අන්තයේ $40,000 ප්‍රතිරෝධය ජය ගැනීමට අරගල කළ අතර දැනට ඩොලර් 38,000 ට පමණ වෙළඳාම් වේ. BTC සර්වකාලීන ඉහළ මට්ටම්වලින් 40% ක වට්ටමක් ලබා ගනිමින් සිටින අවස්ථාවක, whales වැඩි stablecoins එකතු කිරීමට පටන් ගෙන තිබේ.

Santiment හි දත්ත වලට අනුව, Tether (USDT) මිලියන 10,000 සිට 10 දක්වා මුදල් පසුම්බි සහිත stablecoins whales පසුගිය මාසය තුළ මිලදී ගැනීමේ ශක්තියෙන් ඩොලර් බිලියනයකට වඩා රැස් කර ගෙන ඇත. දත්ත පෙන්නුම් කරන්නේ මෙම ආයෝජකයින් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව මාසයක් තුළ 7% කට වඩා වැඩි වී ඇති බවයි.

Tether USDT Supply Distribution Source: Santiment

Bitcoin මිලට ගැනීමට සහ එමගින් එහි මිල ඉහල යාමට stablecoins වල ධාරිතාවය ලෙස Buying power නිර්වචනය කෙරේ. Bitcoin වල මිල අඩු වූ විට, stablecoin සැපයුමට සංසරණය වන BTC සැපයුමෙන් විශාල කොටසක් මිලදී ගැනීමට හැකි වන අතර, මිල ඉහළ යාමට හේතු වේ .


 

Previous Post Next Post