අද අප්‍රේල් මස 01 වනදා Cryptocurrency මිල ගණන් : Bitcoin, Ethereum ඇතුළු වෙළදපල සියල්ල පහත වැටේ .

Cryptocurrencies අප්‍රේල් 1 මුලදී රතු පැහැයෙන් වෙළඳාම් විය. ගෝලීය ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපල වටිනාකම ඩොලර් ට්‍රිලියන 2.05 ක් වන අතර එය පසුගිය දිනට වඩා සියයට 4.88 ක අඩුවීමකි. පසුගිය පැය 24 තුළ මුළු ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපල පරිමාව ඩොලර් බිලියන 131.94 ක් වන අතර එය සියයට 16.84 කින් වැඩි වේ.

DeFi හි මුළු පරිමාව දැනට ඩොලර් බිලියන 19.97 ක් වන අතර එය මුළු ගුප්තකේතන වෙළඳපොලේ පැය 24 පරිමාවෙන් සියයට 15.14 කි. සියලුම stable coins පරිමාව දැන් ඩොලර් බිලියන 109.15 ක් වන අතර එය මුළු ගුප්තකේතන මුදල් වෙළඳපොලේ පැය 24 පරිමාවෙන් සියයට 82.72 කි.

Bitcoin හි මිල දැනට ඩොලර් 44470.00  ක් වන අතර එහි ආධිපත්‍යය සියයට 41.48 කි. CoinMarketCap දත්ත වලට අනුව මෙය දිනකට වඩා සියයට 0.11 ක අඩුවීමකි.

ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 5.52 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 13,119,691.87 ) ක් වූ අතර,

#Ethereum සියයට 4.69 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 956,094.13 ) ක් විය.

#Cardano සියයට 6.64  කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 328.92 ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 7.06  කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 27,059 ) ක් විය.

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 7.58 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 6,138.99 ) ක් වූ අතර

#Litecoin සියයට 8.36 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 35,433 ) ක් විය. 

#Tether රුපියල් ( 293.84 ) ගනුදෙනු වෙමින් පවතී.

Memecoin SHIB සියයට 9.78 කින් පහල ගිය අතර, Dogecoin සියයට 7.01 කින් පහල ගොස් රුපියල් 39.58 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 29,309 දක්වා සියයට 6.85 කින් පහල ගියේය.

 

Previous Post Next Post