අද අප්‍රේල් 03 වනදා Cryptocurrency මිල ගණන් : Bitcoin, Ethereum ඇතුළු වෙළදපල රතු පැහැයෙන් දිස්වේ .

පසුගිය පැය 24 තුළ බොහෝ ගුප්තකේතන මුදල් පහත වැටුණි. ගෝලීය ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපල වටිනාකම ඩොලර් ට්‍රිලියන 2.12 ක් වන අතර එය පසුගිය දිනට වඩා සියයට 1.87 ක අඩුවීමකි. පසුගිය පැය 24 තුළ මුළු ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපල පරිමාව ඩොලර් බිලියන 110.13 ක් වන අතර එය සියයට 15.78 ක අඩුවීමකි.

DeFi හි මුළු පරිමාව දැනට ඩොලර් බිලියන 18.54 ක් වන අතර එය මුළු ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොලේ පැය 24 පරිමාවෙන් සියයට 16.84 කි.

සියලුම stable coins පරිමාව දැන් ඩොලර් බිලියන 88.50 ක් වන අතර එය මුළු ගුප්තකේතන මුදල් වෙළඳපොලේ පැය 24 පරිමාවෙන් සියයට 80.36 කි.

Bitcoin වල මිල දැනට ඩොලර් 45,662.09 කි. CoinMarketCap දත්ත වලට අනුව එහි ආධිපත්‍යය සියයට 40.99 ක් වන අතර එය දිනකට වඩා සියයට 0.12 ක අඩුවීමකි.

ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 1.02 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 13,699,554.03 ) ක් වූ අතර,

#Ethereum සියයට 0.43 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 1,027,873.31 ) ක් විය.

#Cardano සියයට 1.29  කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 344.90 ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 0.57  කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 28,703 ) ක් විය.

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 3.46 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 6,800.16 ) ක් වූ අතර

#Litecoin සියයට 1.08 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 37,177 ) ක් විය. 

#Tether රුපියල් ( 298.09 ) ගනුදෙනු වෙමින් පවතී.

Memecoin SHIB සියයට 1.58 කින් පහල ගිය අතර, Dogecoin සියයට 2.62 කින් පහල ගොස් රුපියල් 41.31 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 34,248 දක්වා සියයට 7.17 කින් ඉහල ගියේය.


Previous Post Next Post