අද අප්‍රේල් 07 වනදා Cryptocurrency මිල ගණන් : Bitcoin, Ethereum ඇතුළු වෙළදපල සියල්ල පහත වැටේ.

අප්‍රේල් 7 වන දින මුලදී Cryptocurrencies රතු පැහැයෙන් වෙළඳාම් විය. ගෝලීය crypto වෙළඳපල වටිනාකම ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.98 ක් වන අතර එය පසුගිය දිනට වඩා සියයට 5.04 ක අඩුවීමකි. පසුගිය පැය 24 තුළ මුළු ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපල පරිමාව ඩොලර් බිලියන 120.40 ක් වන අතර එය සියයට 9.15 කින් වැඩි වේ.

DeFi හි මුළු පරිමාව දැනට ඩොලර් බිලියන 15.22 ක් වන අතර එය මුළු ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොලේ පැය 24 පරිමාවෙන් සියයට 12.64 කි. සියලුම stable coins පරිමාව දැන් ඩොලර් බිලියන 101.18 ක් වන අතර එය මුළු ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොලේ පැය 24 පරිමාවෙන් සියයට 84.04 කි.

Bitcoin හි මිල දැනට ඩොලර්  43375.30  ක් වන අතර එහි ආධිපත්‍යය සියයට 41.42 කි. CoinMarketCap දත්ත වලට අනුව මෙය දිනකට වඩා සියයට 0.24ක වැඩිවීමකි.

ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 4.20 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 13,001,912.30 ) ක් වූ අතර,

#Ethereum සියයට 4.61 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 958,135.91 ) ක් විය.

#Cardano සියයට 7.88  කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 317.87 ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 7.72  කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 25,100 ) ක් විය.

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 6.74 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 6,019.95 ) ක් වූ අතර

#Litecoin සියයට 6.64 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 33,636 ) ක් විය. 

#Tether රුපියල් ( 300.04 ) ගනුදෙනු වෙමින් පවතී.

Memecoin SHIB සියයට 6.85 කින් පහල ගිය අතර, Dogecoin සියයට 11.30 කින් පහල ගොස් රුපියල් 42.83 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 32,565 දක්වා සියයට 7.44 කින් පහල ගියේය.

 

Previous Post Next Post