අද අප්‍රේල් මස 08 වන දින Cryptocurrency මිල ගණන් : Bitcoin, Ethereum ඇතුළු වෙළදපල කොළ පැයහෙන් දිස්වේ.

Cryptocurrencies අප්‍රේල් 8 වන දින හරිත වර්ණයෙන් වෙළඳාම් කරන ලදී. ගෝලීය ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපල වටිනාකම ඩොලර් ට්‍රිලියන 2.03 ක් වන අතර එය පසුගිය දිනට වඩා සියයට 1.73 ක වැඩිවීමකි. පසුගිය පැය 24 තුළ මුළු ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපල පරිමාව ඩොලර් බිලියන 82.66 ක් වන අතර එය සියයට 31.78 ක අඩුවීමක් සිදු කරයි.

DeFi හි මුළු පරිමාව දැනට ඩොලර් බිලියන 11.35 ක් වන අතර එය මුළු ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොලේ පැය 24 පරිමාවෙන් සියයට 13.73 කි. සියලුම stablecoins වල පරිමාව දැන් ඩොලර් බිලියන 67.85 ක් වන අතර එය මුළු ගුප්තකේතන මුදල් වෙළඳපොලේ පැය 24 පරිමාවෙන් සියයට 82.08 කි.

Bitcoin වල මිල දැනට ඩොලර් 43,683.82 කි. CoinMarketCap දත්ත වලට අනුව Bitcoin හි ආධිපත්‍යය දැනට සියයට 40.97 ක් වන අතර එය දිනකට වඩා සියයට 0.43 ක අඩුවීමකි.

ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 0.58 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 13,769,033.38 ) ක් වූ අතර,

#Ethereum සියයට 2.23 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 1,032,751.75 ) ක් විය.

#Cardano සියයට 2.86  කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 343.79 ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 6.46  කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 27,983 ) ක් විය.

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 2.54 ඉහල ගොස් රුපියල් ( 6,464.33 ) ක් වූ අතර

#Litecoin සියයට 2.20 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 36,050 ) ක් විය. 

#Tether රුපියල් ( 314.99 ) ගනුදෙනු වෙමින් පවතී.

Memecoin SHIB සියයට 2.75 කින් ඉහල ගිය අතර, Dogecoin සියයට 5.05 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් 47.25 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 33,402 දක්වා සියයට 2.06 කින් පහල ගියේය.

 

Previous Post Next Post