අද අප්‍රේල් 11 වනදා Cryptocurrency මිල ගණන් : Bitcoin, Ethereum ඇතුළු වෙළදපල සියල්ල පහත වැටේ.

බොහෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් අප්‍රේල් 11 වන දින මුලදී රතු පැහැයෙන් වෙළඳාම් විය. ගෝලීය ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල සියයට 1.6 කින් ඩොලර් ට්‍රිලියන 2.00 දක්වා පහත වැටී ඇති අතර, පසුගිය පැය 24 තුළ මුළු ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපල පරිමාව සියයට 15.79 කින් ඩොලර් බිලියන 64.24 දක්වා ඉහළ ගියේය.

DeFi හි මුළු පරිමාව ඩොලර් බිලියන  8.52 ක් වූ අතර එය මුළු ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොලේ පැය 24 පරිමාවෙන් සියයට 13.26 ක් විය. අනෙක් අතට, සියලුම stable coins පරිමාව ඩොලර් බිලියන 52.39 ක් , මුළු ගුප්තකේතන මුදල් වෙළඳපොලේ පැය 24 පරිමාවෙන් සියයට 81.55 ක් විය.

ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 1.46 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 13,280,394.32 ) ක් වූ අතර,

#Ethereum සියයට 2.12 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 1,005,525.92 ) ක් විය.

#Cardano සියයට 2.68  කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 321.90 ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 6.20  කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 25,204 ) ක් විය.

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 3.33 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 6,041.08 ) ක් වූ අතර

#Litecoin සියයට 2.21 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 34,646 ) ක් විය. 

#Tether රුපියල් ( 315.26 ) ගනුදෙනු වෙමින් පවතී.

Memecoin SHIB සියයට 1.69 කින් පහල ගිය අතර, Dogecoin සියයට 0.81 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් 47.24 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 28,504 දක්වා සියයට 5.73 කින් පහල ගියේය.

 

Previous Post Next Post