අද අප්‍රේල් මස 13 වනදා Cryptocurrency මිල ගණන් : Bitcoin, Ethereum ඇතුළු වෙළදපල සුළු වශයෙන් ඉහල යයි.

Cryptocurrencies අප්‍රේල් 13 මුලදී හරිත වර්ණයෙන් වෙළඳාම් කරන ලදී. ගෝලීය ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපල වටිනාකම ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.86 ක් වන අතර එය පසුගිය දිනට වඩා සියයට 1.52 ක වැඩිවීමකි. පසුගිය පැය 24 තුළ මුළු ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපල පරිමාව ඩොලර් බිලියන 92.54 ක් වන අතර එය සියයට 9.13 ක අඩුවීමකි.

DeFi හි මුළු පරිමාව දැනට ඩොලර් බිලියන 10.42 ක් වන අතර එය මුළු ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොලේ පැය 24 පරිමාවෙන් සියයට 11.26 කි. සියලුම ස්ථාවර කාසිවල පරිමාව දැන් ඩොලර් බිලියන 77.60 ක් වන අතර එය මුළු ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොලේ පැය 24 පරිමාවෙන් සියයට 83.86 කි.

Bitcoin හි මිල දැනට ඩොලර් 40102.30 ක් වන අතර එහි ආධිපත්‍යය සියයට 40.77 කි. CoinMarketCap දත්ත වලට අනුව මෙය දිනකට වඩා සියයට 0.30 ක අඩුවීමක් විය.

ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 0.90 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 13,021,802.44 ) ක් වූ අතර,

#Ethereum සියයට 1.88 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 989,724.91 ) ක් විය.

#Cardano සියයට 1.69  කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 308.83 ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 2.13  කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 25,051 ) ක් විය.

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 1.85 ඉහල ගොස් රුපියල් ( 5,769.44 ) ක් වූ අතර

#Litecoin සියයට 1.87 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 34,074 ) ක් විය. 

#Tether රුපියල් ( 325.14 ) ගනුදෙනු වෙමින් පවතී.

Memecoin SHIB සියයට 20.70 කින් ඉහල ගිය අතර, Dogecoin සියයට 3.07 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් 45.91 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 27,297 දක්වා සියයට 1.49 කින් ඉහල ගියේය.

 

Previous Post Next Post