අද අප්‍රේල් මස 14 වන දින අවුරුදු දා Cryptocurrency මිල ගණන් : Bitcoin, Ethereum ඇතුළු වෙළදපල සියල්ල කොළ පැහැයෙන් දිස්වේ.

බොහෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් අප්‍රේල් 14 වන දින කොළ පැහැයෙන් වෙළඳාම් කරන ලදී. ගෝලීය ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපල වටිනාකම ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.92 ක් වන අතර එය පසුගිය දිනට වඩා සියයට 2.93 ක වැඩිවීමකි. පසුගිය පැය 24 තුළ මුළු ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපල පරිමාව ඩොලර් බිලියන 81.07 ක් වන අතර එය සියයට 12.43 ක අඩුවීමකි.

DeFi හි මුළු පරිමාව දැනට ඩොලර් බිලියන 9.37 ක් වන අතර එය මුළු ගුප්තකේතන වෙළඳපොලේ පැය 24 පරිමාවෙන් සියයට 11.55 කි. සියලුම stablecoins පරිමාව දැන් ඩොලර් බිලියන 66.88 ක් වන අතර එය මුළු ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොලේ පැය 24 පරිමාවෙන් සියයට 82.49 කි.

Bitcoin වල මිල දැනට ඩොලර් 41,412.90 කි. CoinMarketCap දත්ත වලට අනුව Bitcoin හි ආධිපත්‍යය දැනට සියයට 40.97 කි - දිනකට වඩා සියයට 0.17 ක වැඩිවීමකි.

ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 4.14 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 13,276,526.91 ) ක් වූ අතර,

#Ethereum සියයට 3.77 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 1,005,879.58 ) ක් විය.

#Cardano සියයට 3.84  කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 316.50 ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 5.89  කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 26,131 ) ක් විය.

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 4.19 ඉහල ගොස් රුපියල් ( 5,930.32 ) ක් වූ අතර

#Litecoin සියයට 5.76 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 35,627 ) ක් විය. 

#Tether රුපියල් ( 322.20 ) ගනුදෙනු වෙමින් පවතී.

Memecoin SHIB සියයට 0.96 කින් ඉහල ගිය අතර, Dogecoin සියයට 1.59 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් 45.80 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 28,688 දක්වා සියයට 6.42 කින් ඉහල ගියේය.

 

Previous Post Next Post