අද අප්‍රේල් මස 16 වනදා Cryptocurrency මිල ගණන් : Bitcoin, Ethereum ඇතුළු වෙළදපල සුළු වශයෙන් ඉහල යයි.

Cryptocurrencies අප්‍රේල් 16 වනදා මුලදී හරිත වර්ණයෙන් වෙළඳාම් කරන ලදී. ගෝලීය ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපල වටිනාකම ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.89 ක් වන අතර එය පසුගිය දිනට වඩා සියයට 1.14 ක වැඩිවීමකි. පසුගිය පැය 24 තුළ මුළු ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපල පරිමාව ඩොලර් බිලියන 62.15 ක් වන අතර එය සියයට 19.60 ක අඩුවීමක් සිදු කරයි.

DeFi හි මුළු පරිමාව දැනට ඩොලර් බිලියන 6.89 ක් වන අතර එය මුළු crypto වෙළඳපොලේ පැය 24 පරිමාවෙන් සියයට 11.09 කි. stable coins කාසිවල පරිමාව දැන් ඩොලර් බිලියන 49.12 ක් වන අතර එය මුළු ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොලේ පැය 24 පරිමාවෙන් සියයට 79.04 කි.

Bitcoin හි මිල දැනට ඩොලර් 40483.30 ක් වන අතර එහි ආධිපත්‍යය සියයට 40.88 කි. CoinMarketCap දත්ත වලට අනුව මෙය දිනකට වඩා සියයට 0.12ක වැඩිවීමකි.

ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 1.29 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 13,190,896.81 ) ක් වූ අතර,

#Ethereum සියයට 0.55 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 989,703.37 ) ක් විය.

#Cardano සියයට 1.89  කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 311.42 ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 0.81  කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 25,043 ) ක් විය.

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 2.68 ඉහල ගොස් රුපියල් ( 6,015.21 ) ක් වූ අතර

#Litecoin සියයට 3.26 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 36,416 ) ක් විය. 

#Tether රුපියල් ( 325.24 ) ගනුදෙනු වෙමින් පවතී.

Memecoin SHIB සියයට 0.42 කින් ඉහල ගිය අතර, Dogecoin සියයට 3.64 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් 48.28 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 26,204 දක්වා සියයට 1.58 කින් පහල ගියේය.

 

Previous Post Next Post