අද අප්‍රේල් මස 19 වනදා Cryptocurrency මිල ගණන් : Bitcoin, Ethereum ඇතුළු වෙළදපල සුළු වශයෙන් ඉහල යයි.

Cryptocurrencies අප්‍රේල් 19 මුලදී හරිත වර්ණයෙන් වෙළඳාම් කරන ලදී. ගෝලීය ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපල වටිනාකම ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.89 ක් වන අතර එය පසුගිය දිනට වඩා සියයට 2.21 ක වැඩිවීමකි. පසුගිය පැය 24 තුළ මුළු ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපල පරිමාව ඩොලර් බිලියන 95.69 ක් වන අතර එය සියයට 58.86 කින් වැඩි වේ.

DeFi හි මුළු පරිමාව දැනට ඩොලර් බිලියන 11.81 ක් වන අතර එය මුළු ගුප්තකේතන මුදල් වෙළඳපොලේ පැය 24 පරිමාවෙන් සියයට 12.34 කි. සියලුම stable coins පරිමාව දැන් ඩොලර් බිලියන 80.79 ක් වන අතර එය මුළු ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොලේ පැය 24 පරිමාවෙන් සියයට 84.43 කි.

Bitcoin හි මිල දැනට ඩොලර් 40734.40 ක් වන අතර එහි ආධිපත්‍යය සියයට 41.01 කි. CoinMarketCap දත්ත වලට අනුව මෙය දවස පුරා ගෝලීය වෙළඳපොලේ සියයට 0.11 ක වැඩිවීමකි.

ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 2.19 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 13,269,389.05 ) ක් වූ අතර,

#Ethereum සියයට 1.50 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 991,494.13 ) ක් විය.

#Cardano සියයට 0.78  කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 302.94 ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 1.65  කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 25,064 ) ක් විය.

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 1.29 ඉහල ගොස් රුපියල් ( 5,909.55 ) ක් වූ අතර

#Litecoin සියයට 2.08 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 36,466 ) ක් විය. 

#Tether රුපියල් ( 325.51 ) ගනුදෙනු වෙමින් පවතී.

Memecoin SHIB සියයට 0.10 කින් ඉහල ගිය අතර, Dogecoin සියයට 0.02 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් 45.58 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 29,177 දක්වා සියයට 13.88 කින් ඉහල ගියේය. 

Previous Post Next Post