අද අප්‍රේල් මස 20 වනදා Cryptocurrency මිල ගණන් : Bitcoin, Ethereum ඇතුළු වෙළදපල කොළ පැහැයෙන් දිස්වේ.

Cryptocurrencies අප්‍රේල් 20 මුලදී හරිත වර්ණයෙන් වෙළඳාම් කරන ලදී. පසුගිය පැය 24 තුළ මුළු crypto වෙළඳපල පරිමාව ඩොලර් බිලියන 79.78 ක් වන අතර එය සියයට 17.10 ක අඩුවීමක් සිදු කරයි.

DeFi හි මුළු පරිමාව දැනට ඩොලර් බිලියන 9.75 ක් වන අතර එය මුළු ගුප්තකේතන වෙළඳපොලේ පැය 24 පරිමාවෙන් සියයට 12.22 කි. සියලුම stable coins පරිමාව දැන් ඩොලර් බිලියන 66.18 ක් වන අතර එය මුළු ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොලේ පැය 24 පරිමාවෙන් සියයට 82.95 කි.

Bitcoin හි මිල දැනට ඩොලර් 41358.60 ක් වන අතර එහි ආධිපත්‍යය සියයට 41.02 කි. CoinMarketCap දත්ත වලට අනුව මෙය දිනකට වඩා සියයට 0.01 ක අඩුවීමක් විය.

ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 1.45 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 13,645,368.45 ) ක් වූ අතර,

#Ethereum සියයට 1.47 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 1,018,887.57 ) ක් විය.

#Cardano සියයට 1.18  කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 311.16 ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 3.13  කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 26,265 ) ක් විය.

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 2.17 ඉහල ගොස් රුපියල් ( 6,157.01 ) ක් වූ අතර

#Litecoin සියයට 0.46 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 37,147 ) ක් විය. 

#Tether රුපියල් ( 330.21 ) ගනුදෙනු වෙමින් පවතී.

Memecoin SHIB සියයට 0.95 කින් ඉහල ගිය අතර, Dogecoin සියයට 2.85 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් 47.56 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 31,076 දක්වා සියයට 4.97 කින් ඉහල ගියේය.

 

Previous Post Next Post