අද අප්‍රේල් මස 26 වනදා Cryptocurrency මිල ගණන් : Bitcoin, Ethereum ඇතුළු වෙළදපල සියල්ල ඉහල යයි.

බොහෝ Crypto මුදල් අප්‍රේල් 26 වන දින මුලදී හරිත වර්ණයෙන් වෙළඳාම් කරන ලද අතර ගෝලීය ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපල වටිනාකම පසුගිය දිනට වඩා සියයට 3.12 කින් ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.87 දක්වා ඉහළ ගියේය. පසුගිය පැය 24 තුළ මුළු ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපල පරිමාව ඩොලර් බිලියන 97.60 දක්වා සියයට 41.63 කින් ඉහළ ගියේය.


DeFi හි මුළු පරිමාව ඩොලර් බිලියන 10.79 ක් වූ අතර එය මුළු ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොලේ පැය 24 පරිමාවෙන් සියයට 11.06 කි. සියලුම stable coins පරිමාව ඩොලර් බිලියන 81.59 ක් පමණ වූ අතර එය මුළු ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොලේ පැය 24 පරිමාවෙන් සියයට 83.60 කි.


Bitcoin හි මිල ඩොලර් 40508.10 ක් වූ අතර එහි ආධිපත්‍යය සියයට 41.35 කි. CoinMarketCap දත්ත වලට අනුව මෙය පසුගිය දිනට වඩා සියයට 0.12ක වැඩිව


ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,


#Bitcoin සියයට 3.68 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 13,754,280.18 ) ක් වූ අතර,


#Ethereum සියයට 4.84 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 1,017,130.89 ) ක් විය.


#Cardano සියයට 2.69  කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 300.69 ) ක් වූ අතර, 


#Avalanche සියයට 2.59  කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 24,422 ) ක් විය.


#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 1.73 ඉහල ගොස් රුපියල් ( 6,116.63 ) ක් වූ අතර


#Litecoin සියයට 3.01 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් ( 35,530 ) ක් විය. 


#Tether රුපියල් ( 340.09 ) ගනුදෙනු වෙමින් පවතී.


Memecoin SHIB සියයට 3.84 කින් ඉහල ගිය අතර, Dogecoin සියයට 19.70 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් 51.91 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 32,542 දක්වා සියයට 7.63 කින් ඉහල ගියේය.

 

Previous Post Next Post