අතුගා දැමීමට සහ Crypto බංකොලොත් කිරීමට උත්සාහ කිරීම ගැන Ripple counsel SEC ට දොස් පවරයි.

Ripple counsel slams SEC for trying to bulldoze and bankrupt crypto


Ripple general counsel Stu Alderoty විසින් එක්සත් ජනපද සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාව (SEC) ට බැණ වැදී ඇත්තේ තමන්ගේම නියාමන ප්‍රදේශය පුළුල් කිරීමේ නාමයෙන් එක්සත් ජනපදයේ ක්‍රිප්ටෝ නවෝත්පාදනය “අතුගා දැමීමට සහ බංකොලොත් කිරීමට” උත්සාහ දරන බැවිනි.
 


Previous Post Next Post