දකුණු කොරියාව Crypto විමර්ශන සහ රෙගුලාසි දැඩි කරයි.

South Korea crypto regulations


ජූනි 3 සිකුරාදා, දකුණු කොරියාවේ මූල්‍ය අධීක්ෂණ සේවය (FSS) ඩිජිටල් වත්කම් සමඟ ක්‍රියා කරන ගෙවීම් ද්වාර සේවා පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කළේය. FSS යනු රාජ්‍ය ආයතන වන මූල්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව (FSC) යටතේ ක්‍රියාත්මක වන දකුණු කොරියාවේ මූල්‍ය නියාමකයා වේ.


ප්‍රාදේශීය පුවත් ආයතනයක් වන Money Today Co. විසින් වාර්තා කරන ලද පරිදි, FSS විසින් Crypto සම්බන්ධ ඕනෑම සේවාවක්, අනාගතය සඳහා ඔවුන්ගේ සැලසුම් සහ ඩිජිටල් වත්කම් හෙළිදරව් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ගෙවීම් ද්වාර 157  කින් වාර්තා ඉල්ලා ඇත. නමුත් FSS වාර්තාවක සඳහන් වූයේ ඩිජිටල් වත්කම් ඇත්තේ ද්වාර 6 ක පමණක් බවයි.

 

Previous Post Next Post