එළඹෙන digital ගෙවීම් පරිවර්තනය සඳහා සූදානම් වන ලෙස NY Fed සභාපති සගයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.

John Williams ,NY Fed president  , president and CEO of the Federal Reserve Bank of New York,

මුදල් සහ ගෙවීම්වල මූලික වෙනසක් සඳහා සූදානම් වන්න,  New York Federal Reserve බැංකුවේ සභාපති සහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී John Williams, බදාදා ලොව පුරා සිටින මහ බැංකු නිලධාරීන්, විද්වතුන් සහ මූල්‍ය ක්ෂේත්‍ර නායකයින්ට පැවසීය. 

Williams විසින්  New York ෆෙඩරල් මහ බැංකුව සහ Columbia විශ්ව විද්‍යාලය විසින් සම සත්කාරකත්වය දරන ලද මුදල් ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ වැඩමුළුවකදී ආරම්භක අදහස් ඉදිරිපත් කරන ලදී.


සියලුම Crypto මුදල් සඳහා Crypto නොවන වත්කම්වලින් පිටුබලය නොලබන බවට තනි වාක්‍ය නිරීක්ෂණයක් සමඟින් මහ බැංකුකරු ඩිජිටල් වත්කම් අවකාශයෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් බැහැර කළේය. මහ බැංකු ඩිජිටල් මුදල් වර්ග (CBDCs) සහ ආරක්ෂිත, ද්‍රවශීල වත්කම්වල අනුග්‍රහය ඇති ස්ථායී කොයින්වලට නවෝත්පාදන සඳහා හැකියාව ඇති බව ඔහු තවදුරටත් පැවසීය.

 

Previous Post Next Post