නවතම ඒකාබද්ධ කිරීමේදී ETH සහ ERC-20 තැන්පතු සහ මුදල් ආපසු ගැනීම ඉදිරියේදී අත්හිටුවීමට Binance කටයුතු කරයි.

Binance to suspend ETH and ERC-20 deposits and withdrawals during Merge


Cryptocurrency exchange Binance විසින් සැප්තැම්බර් මාසයේදී Blockchain එහි proof-of-stake (PoS) Beacon දාමයට මාරුවීමේදී Ether (ETH) සහ ERC-20 ටෝකන් වල තැන්පතු සහ මුදල් ආපසු ගැනීම අත්හිටුවනු ඇත.


ගනුදෙනු පරිමාව අනුව ලොව විශාලතම හුවමාරුව 2022 සැප්තැම්බර් මැද භාගයේදී සිදුවනු ඇතැයි කියනු ලබන 'The Merge' තුළ ස්ථායීතාවයක් ලබා දීමේ අරමුණින් මෙම පියවර නිවේදනය කළේය. ETH තැන්පතු සහ මුදල් ආපසු ගැනීම් අත්හිටුවීම නිවේදනය කරන දෙවන ප්‍රධාන හුවමාරුව Binance බවට පත් වේ.Previous Post Next Post