ආර්ජන්ටිනාවේ Mendoza පළාත දැන් බදු සහ ගාස්තු සඳහා Crypto පිළිගනී.

Argentina's Mendoza province now accepting crypto for taxes and fees


ආර්ජන්ටිනාවේ පුලුල්ව පැතිරුනු Crypto සම්මත කර ගැනීම දෙසට තවත් මාරුවකදී, Mendoza  පළාතේ පුරවැසියන්ට දැන් Crypto මුදල් භාවිතා කරමින් රජයේ ගාස්තු සහ බදු ගෙවිය හැක.අගෝස්තු 27 වැනි දින ප්‍රකාශයක,  Mendoza  බදු පරිපාලනය (ATM) නව ක්‍රිප්ටෝ ගෙවීම් සේවාව විස්තර කළේ "නවීකරණයේ සහ නවෝත්පාදනයේ උපායමාර්ගික අරමුණ" ඉටු කරමින්, "බදු ගෙවන්නන්ට ඔවුන්ගේ බදු බැඳීම්වලට අනුකූල වීමට විවිධ ක්‍රම" ලබා දීමයි.


සේවාව නිල වශයෙන් අගෝස්තු 24 දින සිට ක්‍රියාත්මක විය, නමුත් මෙම අදියරේදී, බදු ගෙවීම් සඳහා Tether (USDT) වැනි ස්ථායී කොයින් පමණක් පිළිගනු ඇත.


Binance, Bybit, සහ Ripio වැනි ඕනෑම crypto wallet එකක් භාවිතා කරමින් ATM වෙබ් අඩවියේ ඇති ද්වාරය හරහා පුරවැසියන්ට ගෙවිය හැක.


Previous Post Next Post