සිංගප්පූරුවේ Temasek, ද්‍රවශීලතා අර්බුදයක සිටින FTX සමඟ සම්බන්ධ වේ.

Singapore's Temasek engages with FTX in liquidity crisis


සිංගප්පූරුවේ රජය සතු ආයෝජන සමාගමක් වන FTX හි කොටස් හිමියෙකු වන Temasek, නොවැම්බර් 8 වන දින අනපේක්ෂිත ලෙස ද්‍රවශීලතා  අර්බුදයකට තුඩු දුන් Crypto මුදල් හුවමාරුව සමඟ සම්බන්ධ වී සිටින බව වාර්තා වේ.


Reuters වෙත අදහස් දක්වමින්, sovereign අරමුදල කියා සිටියේ එය "FTX සහ Binance අතර වර්ධනයන් පිළිබඳව දැනුවත් බවත්, කොටස් හිමියෙකු ලෙස අප FTX සමග සිටින බවයි.


Previous Post Next Post