ආර්ජන්ටිනාවේ San Luis ප්‍රාන්තය US dollar-pegged Stablecoin නිකුත් කිරීමට නියමිතය.

Argentina’s province to issue US dollar-pegged stablecoin


ආර්ජන්ටිනාවේ San Luis  පළාත එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සම්බන්ධ තමන්ගේම stablecoin  නිකුත් කිරීමට ඉඩ සලසන නීති සම්පාදනයක් අනුමත කළේය. "Activo Digital San Luis de Ahorro" ලෙස නම් කර ඇති ටෝකනය, වයස අවුරුදු 18ට වැඩි පළාතේ සියලුම පුරවැසියන්ට ලබා ගත හැකි අතර පළාතේ ද්‍රවශීල මූල්‍ය වත්කම්වල 100% ඇපකර තබා ඇත.


මෙම පනත් කෙටුම්පත පළාතේ වාර්ෂික අයවැයෙන් 2% දක්වා stablecoin නිකුත් කිරීමට බලය පවරයි. පාර්ශවයන් අතර වත්කම් මාරු කළ හැකි බව ද එය නියම කරයි, නමුත් ගනුදෙනු සඳහා කුමන දාමය භාවිතා කරන්නේද යන්න එහි සඳහන් නොවේ. San Luis පළාතේ 430,000 කට අධික පිරිසක් ද වාසය කරති.


මෙම stablecoin නිකුත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය අගය උත්පාදනය කිරීම සහ විගණන ක්‍රියා පටිපාටි වැඩිදියුණු කිරීම ඇතුළුව blockchain තාක්‍ෂණය හරහා පළාතේ අංශ කිහිපයක සංවර්ධනය ප්‍රවර්ධනය කිරීම අරමුණු කරගත් “Financial Innovation for Investment and Social Economic Development” පනතේ ඇති මූලාරම්භයන්ගෙන් එකක් පමණි.

 

Previous Post Next Post