එක්සත් ජනපද සම්බාධක හේතුවෙන් OpenSea කියුබානු කලාකරුවන් වේදිකාවෙන් අවහිර කරයි.

OpenSea blocks Cuban artists from the platform due to US sanctions


Nonfungible token (NFT) වෙළඳපොළ OpenSea විසින් කියුබාවේ කලාකරුවන් සහ එකතුකරන්නන් අවහිර කරමින්, එහි ක්‍රියාව පිටුපස ඇති ප්‍රධාන හේතුව ලෙස එක්සත් ජනපද සම්බාධක උපුටා දක්වයි.


Artnet විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද වාර්තාවකට අනුව, මේ වනවිට ජනප්‍රිය NFT වෙළඳපොළෙන් කලාකරුවන් සහ එකතුකරන්නන් 30 දෙනෙකු පමණ අවහිර කර ඇත. මෙම ගැටලුවට මුහුණ දුන් වඩාත් ප්‍රසිද්ධ කලාකරුවන් වන්නේ Havana හි සුප්‍රසිද්ධ කලාකරුවන් වන Gabriel Guerra Bianchini සහ Fábrica de Arte Cubano ය.


Previous Post Next Post