ඉතාලිය, ක්‍රිප්ටෝ ලාභ මත 26% ප්‍රාග්ධන ලාභ බද්දක් පැනවීමට යයි.

Italy to impose 26% capital gains tax on crypto profits


දෙසැම්බර් 1 වන දින නිකුත් කරන ලද අයවැය ලේඛනවලට අනුව, Crypto මුදල් වෙළඳාම සඳහා සිය බදු නීති පුළුල් කිරීම මගින් 2023 දී ඩිජිටල් මුදල් සඳහා රෙගුලාසි දැඩි කිරීමට ඉතාලිය සැලසුම් කරයි.


Bloomberg ට අනුව, Crypto මුදල් වෙළඳාමෙන් ලබන euro 2,000 ($ 2,062) ට වඩා වැඩි ලාභ මත 26% බද්දක් පැනවීමේ සැලසුම් එහි 2023 අයවැයට ඇතුළත් වේ. ඓතිහාසික වශයෙන්, ඩිජිටල් මුදල් "විදේශ මුදල්" ලෙස සලකන බැවින් අඩු බදු අනුපාත ඇත.


යෝජිත පනත් කෙටුම්පත් නීතියට අත්සන් කළහොත්, බදු ගෙවන්නන්ට ජනවාරි 1 වන දා සිට ඔවුන්ගේ ඩිජිටල් වත්කම්වල වටිනාකම ප්‍රකාශ කිරීමට සහ 14% බද්දක් ගෙවීමට අවස්ථාව ලැබේ. මෙය ඉතාලියානුවන්ව ඔවුන්ගේ බදු ප්‍රතිලාභ මත ඔවුන්ගේ ඩිජිටල් වත්කම් ප්‍රකාශ කිරීමට දිරිගැන්වීමකි.


Tripe A දත්ත වලට අනුව, ඉතාලි ජනගහනයෙන් 2.3% ක්, දළ වශයෙන් මිලියන 1.3 ක් පමණ Crypto භාවිතා කරනු ලබයි. 2022 ජූලි වන විට, ක්‍රිප්ටෝ භාවිතා කරන්නන්ගෙන් 57% ක් පමණ පිරිමින් වන අතර, පරිශීලකයින්ගෙන් 43% ක් කාන්තාවන් වේ, එහි භාවිතා කරන්නන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් වයස අවුරුදු 28-38 අතර කාණ්ඩයට අයත් වන බව ගණන් බලා ඇත.

 

Previous Post Next Post