හිටපු Coinbase CTO, Bitcoin හි ක්‍රියාකාරිත්වය මත ඩොලර් මිලියන 2 ක් ඔට්ටු අල්ලයි.

Former Coinbase CTO makes $2M bet on Bitcoin's performance

හිටපු Coinbase ප්‍රධාන තාක්ෂණ නිලධාරි Balaji Srinivasan ඉදිරි දින 90 තුළ Bitcoin හි මිල ක්‍රියාකාරිත්වය මත ඔට්ටුවක් තබා ඇති අතර, ජුනි 17 වන විට cryptocurrency මිල ඩොලර් මිලියනයකට ළඟා වනු ඇතැයි පුරෝකථනය කර ඇත.


මාර්තු 17 වෙනිදා, James Medlock නම් ට්විටර් පරිශීලකයෙක් එක්සත් ජනපදයේ අධි උද්ධමනය අත්විඳිය නොහැකි බව විශ්වාස කරන ඕනෑම අයෙකුට එරෙහිව ඩොලර් මිලියනයක් ඔට්ටු ඇල්ලීමට ඉදිරිපත් විය. Coinbase හි හිටපු CTO වන Balaji Srinivasan ද පැය කිහිපයකට පසුව ඔට්ටුව පිළිගත්තේය. මේ අනුව, ඔට්ටු ඇල්ලීම ආරම්භ කරන ලද අතර, ජුනි 17 වන විට Bitcoin හි මිල ඩොලර් මිලියන 1 දක්වා ළඟා වනු ඇතැයි Srinivasan අනාවැකි පළ කළේය.

යෝජිත ගිවිසුමට අනුව, නිශ්චිත දිනය වන ජුනි 17 වන විට Bitcoin හි වටිනාකම ඩොලර් මිලියන 1 දක්වා ළඟා වීමට අපොහොසත් වුවහොත්, Medlock හට Bitcoin 1 ක් සමඟ ඩොලර් මිලියන 1 ක USD Coin (USDC) ලැබීමට හිමිකම් ලැබේ. අනෙක් අතට, Bitcoin වල වටිනාකම ලබා දී ඇති දිනට හෝ ඊට පෙර ඩොලර් මිලියනයකට ළඟා වුවහොත් Balaji ට Bitcoin 1 ක්  සහ ඩොලර් මිලියන 1 ක USDC හි ලැබීමට හිමිකම් ලැබේ. 

Previous Post Next Post