මිලියන භාගයක විශේෂඥයින් පුහුණු කිරීම සඳහා චීනය ජාතික Blockchain මධ්‍යස්ථානය දියත් කරයි.

China launches national blockchain center to train half a million experts


පෙබරවාරි මාසයේදී ප්‍රථම වරට ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද ජාතික  Blockchain  තාක්ෂණ නවෝත්පාදන මධ්‍යස්ථානය මැයි 10 වන දින චීනයේ Beijing හි නිල වශයෙන් මෙහෙයුම් ආරම්භ කර ඇත. මෙම මධ්‍යස්ථානය දේශීය විශ්ව විද්‍යාල සහ බ්ලොක්චේන් සමාගම් සමඟ සහයෝගයෙන් ක්‍රියා කරනු ඇත, වාර්තා වලට අනුව, බෙදා හරින ලද ලෙජර් තාක්ෂණය (DLT) පිළිබඳ විශේෂඥයින් 500,000 කට අධික සංඛ්යාවක් පුහුණු කිරීම මධ්යස්ථානයේ අරමුණයි.


ChainMaker blockchain හි සංවර්ධකයා වන Beijing Academy of Blockchain and Edge Computing, නව මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රමුඛයා වේ. China Construction Bank සහ China Unicom වැනි රාජ්‍ය ව්‍යවසායන් වන ව්‍යාපාර 50 ක සමුහයක් දැනටමත් ChainMaker හට සහාය දක්වයි. ප්‍රාදේශීය වාර්තා වලට අනුව, මධ්‍යස්ථානය "ultra-scale" blockchain computing Clusters සංවර්ධනය කඩිනම් කරනු ඇත.


 

Previous Post Next Post