යුරෝපීය මුදල් ඇමතිවරු MiCA crypto නියාමන අනුමත කරයි.

EU finance ministers approve MiCA crypto regulation


මැයි 16 වන දින, සියලුම සාමාජික රටවල මුදල් අමාත්‍යවරුන්ගෙන් සමන්විත යුරෝපා සංගමයේ ආර්ථික හා මූල්‍ය කටයුතු කවුන්සිලය, සාර්ථක ඡන්දයකින් පසු දීර්ඝ කාලයක් පුරා බලා සිටි Crypto-Assets (MiCA) නියාමනය සඳහා අනුමැතිය ලබා දී ඇත. MiCA පනත සඳහා විවිධ රෙගුලාසි සහ විධාන සංශෝධන සමඟින්, සාමාජික රටවල් 27 හි මුදල් අමාත්‍යවරුන්ගෙන් අතිමහත් සහයෝගයක් ලැබුණි.


MiCA සම්මත කිරීමත් සමඟම, යුරෝපීය පාර්ලිමේන්තුව අතිරේක නීති දෙකක් ද සම්මත කර ඇත. මෙම නීතිවලින් එකක් අරමුදල් මාරු කිරීම් සමඟ ඇති තොරතුරු කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන අතර අනෙක නිශ්චිත Crypto වත්කම් ඉලක්ක කරයි. යුරෝපීය සංගමයේ Crypto-වත්කම් වටා ඇති ව්‍යවස්ථාදායක රාමුව තවදුරටත් ශක්තිමත් කරමින් මෙම රෙගුලාසි දෙකම MiCA සමඟ සාර්ථකව සම්මත කරන ලදී.

 

Previous Post Next Post