නයිජීරියාවේ SEC ය විසින් නව ඩිජිටල් වත්කම් නීති සකස් කරයි.

Nigeria's SEC sets new digital asset rules

මැයි 1 වෙනිදා Bloomberg වාර්තා කළේ, නයිජීරියාවේ සුරැකුම්පත් සහ විනිමය කොමිෂන් සභාව (SEC) විසින් ඩිජිටල් වත්කම් වේදිකා සඳහා නව රෙගුලාසි සකස් කරමින් සිටින අතර රට Bitcoin වැනි Crypto මුදල් කෙරෙහි වැඩි උනන්දුවක් දක්වන බවයි. 


විශේෂිත වත්කම් මගින් සහාය දක්වන ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීමට බලපත්‍රලාභී ඩිජිටල් හුවමාරුවලට අවසර දීමේ හැකියාව සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාව සලකා බලමින් සිටින බවද සදහන් කළේය. කෙසේ වෙතත්, සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාවේ සුරැකුම්පත් සහ ආයෝජන ප්‍රධානී Abdulkadir Abbas සදහන් කර ඇත්තේ අධිකාරිය අවසර දෙනු ලබන්නේ කොටස්, ණය හෝ දේපල වැනි වත්කම් මගින් පිටුබලය දෙන ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීමට පමණක් බවයි. එබැවින් Bitcoin වැනි Crypto මුදල් ලැයිස්තුගත කිරීම සඳහා සුදුසුකම් ලත් වත්කම් අතරට ඇතුළත් නොවේ.


නයිජීරියාවේ සුරැකුම්පත් සහ විනිමය කොමිෂන් සභාව (SEC) ඩිජිටල් උප තැරැව්කරුවන්, සමූහ අරමුදල් සපයන අතරමැදියන්, අරමුදල් කළමනාකරුවන් සහ සංකේතාත්මක කාසි නිකුත් කරන්නන් ලෙස ෆින්ටෙක් සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීමට අදහස් කරයි. කෙසේ වෙතත්, ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොළ සඳහා මහ බැංකුව පැහැදිලි රෙගුලාසි සපයන තුරු ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු ලියාපදිංචි නොකිරීමට සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාව තීරණය කර ඇත. 


ආයෝජකයින්ගේ ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා, සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාවේ සුරැකුම්පත් සහ ආයෝජන ප්‍රධානී Abdulkadir Abbas පැහැදිලි කළේ බලපත්‍ර අයදුම්කරුවන්ට වසරක "නියාමන පුර්ව ලියාපදිංචි තක්සේරුවක්" සිදු කිරීමට සිදුවනු ඇති බවත්, එම කාලය තුළ සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාව ඔවුන්ගේ මෙහෙයුම් තක්සේරු කර පිරිනැමීමට ඔවුන්ගේ යෝග්‍යතාවය තීරණය කරන බවත්ය.

 

Previous Post Next Post