අද දෙසැම්බර් 16 වන දින Cryptocurrency මිල ගණන්: Terra, Bitcoin, Dogecoin වෙලඳපොලවල් කොළ පැහැයෙන් ඉහළ යයි.

 

ගෝලීය Crypto වෙළඳපල ප්‍රාග්ධනීකරණය පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 3.80 කින් ඉහළ ගොස් ඩොලර් ට්‍රිලියන 2.26 ක් විය. Bitcoin, දැනට ඩොලර් 49,086.91 හි වෙළඳාම් කරන අතර එහි වෙළඳපල ආධිපත්‍යය පසුගිය දිනට වඩා සියයට 0.60 කින් පමණ පහත වැටී සියයට 41.00 ක් විය.

පසුගිය පැය 24 තුළ මුළු cryptocurrency වෙළඳාම් පරිමාව ඩොලර් බිලියන 115.42 ක් වූ අතර එය සියයට 98.85 කින් පහත වැටුණි. DeFi (ඩොලර් බිලියන 14.13) මුළු ක්‍රිප්ටෝ පරිමාවෙන් සියයට 12.24 ක් වන අතර, ස්ටේබල්කොයින් (ඩොලර් බිලියන 91.40) ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොලේ පැය 24 වෙළඳපල පරිමාවෙන් සියයට 79.19 ක් උපයා ඇත.
ගෝලීය වශයෙන් ප්‍රධාන ගුප්තකේතන මුදල් සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, 

#Bitcoin සුළු වශයෙන් සියයට 1.5 කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් ( 9,873,215.76 ) ක් වූ අතර 

#Ethereum ( රුපියල් 813,502.09) ද සියයට 4.5 කින් ඉහළ ගියේය. 

#Cardano (රු. 262.67 )  සියයට 3.44 කින් ඉහළ ගියේය. 

#Avalanche (රු.21,417 ) සියයට 31.59 කින් ද,

#Polkadot (රු.5452.67 ) සියයට 3.21 කින් ද 

#Litecoin (රු. 31,009 ) ද පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 0.84 කින් ඉහළ ගියේය.

Memecoin SHIB ද සියයට 3.12 කින් පමණ වැඩි වූ අතර DOGE සියයට 0.03 කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් 36.53 ක් විය. Bitcoin දැනට රුපියල් 9,873,215.76 ක් වන අතර LUNA ද සියයට 7.68 කින් පමණ ඉහළ ගොස් රුපියල් 12,489 ට ගනුදෙනු වේ.
Previous Post Next Post