අද දෙසැම්බර් 29 වන දින Cryptocurrency මිල ගණන්: Bitcoin, Ethereum, Litecoin පහත වැටේ.

 

ගෝලීය Crypto වෙළඳපල ප්‍රාග්ධනීකරණය පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 4.16 කින් ඩොලර් ට්‍රිලියන 2.25 දක්වා පහත වැටී ඇති අතර වෙළඳ පරිමාව සියයට 19.03 කින් ඩොලර් බිලියන 103.21 දක්වා ඉහළ ගියේය.

DeFi (ඩොලර් බිලියන 19.05) වෙළඳ පරිමාවෙන් සියයට 18.46 ක් වන අතර,stablecoins (ඩොලර් බිලියන 81.57) මෙම පරිමාවෙන් සියයට 79.03 ක් විය. Bitcoin හි වෙළඳපල ආධිපත්‍යය දෙසැම්බර් 29 උදෑසන සියයට 0.02 සිට සියයට 40.16 දක්වා පහත වැටී ඇත.

ප්‍රධාන Crypto මුදල් සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, 

#Bitcoin සියයට 3.26 කින් පහත වැටී රුපියල් (  9,790,942.14 ) ක් වූ අතර, 

#Ethereum රුපියල්  ( 778,321.88 ) සියයට 3.68 කින් පහත වැටී ඇත. 

#Cardano රු.  ( 289.17 ) සියයට 4.33 කින් පහත වැටී ඇත. 

#Avalanche රු.  ( 22,408 ) පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 3.6 කින් ද, 

#Polkadot රු.  ( 5,837.41 ) සියයට 3.17 කින් ද ,

#Litecoin රු.  ( 30,033 ) 4.16 කින් ද පහත වැටී ඇත. 

#Tether සියයට 0.86 කින් ඉහළ ගොස් රුපියල්  ( 202.93 ) ට ගනුදෙනු විය.

Memecoin SHIB සියයට 3.67 කින් පහත වැටුණු අතර DOGE සියයට 2.74 කින් අඩු වී රුපියල් 35.95 ට ගනුදෙනු විය. Bitcoin රුපියල්  9,790,942.14 ට ගනුදෙනු වන අතර, LUNA 6.33% කින් පමණ පහත වැටී රුපියල් 17,748 ට ගනුදෙනු විය.
Previous Post Next Post