දකුණු කොරියානු රජය Apple සහ Google වෙළඳසැල් ( stores ) තුල පවතින P2E ක්‍රීඩා ඉවත් කරන ලෙස පවසයි.

 

දකුණු කොරියානු රජය නව  play-to-earn (P2E) ක්‍රීඩා නිකුත් කිරීම අවහිර කිරීමට පියවර ගෙන ඇති අතර දැනට පවතින ඒවා Google Play සහ Apple හි App Store වෙතින් ඉවත් කරන ලෙස ඉල්ලා ඇත.

P2E gaming, Crypto මුදල් කර්මාන්තයේ ජනප්‍රිය වී ඇත. ක්‍රීඩාව ක්‍රීඩා කිරීමට සහ ක්‍රීඩාව තුළ ත්‍යාග ලබා ගැනීමට ක්‍රීඩකයින් සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රීඩා මෙවලම් NFTs ලෙස මිලදී ගත යුතුය. කෙසේ වෙතත් ඩොලර් කිහිපයකට වඩා වැඩි Gaming prizes දකුණු කොරියාවේ තහනම් කර ඇත.

සංස්කෘතික, ක්‍රීඩා සහ සංචාරක අමාත්‍යාංශයේ ක්‍රීඩා කළමනාකරණ කමිටුව (GMC) ඊයේ ප්‍රධාන ජංගම යෙදුම් වෙළඳපලවලින් ඉල්ලා සිටියේ ක්‍රීඩාව කිරීමට පෙර යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් අවශ්‍ය ඕනෑම ක්‍රීඩාවක් අවහිර කරන ලෙසයි.cointelegraph

Previous Post Next Post