අද දෙසැම්බර් 31 වන දින Cryptocurrency මිල ගණන්: Bitcoin, Ethereum, Cardano කොළ පැහැයෙන් වෙලඳපොලවල් ඉහල යයි.

 

ගෝලීය Crypto වෙළඳපල ප්‍රාග්ධනීකරණය පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 1.36 කින් ඩොලර් ට්‍රිලියන 2.2 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර මුළු වෙළඳ පරිමාව සැලකිය යුතු ලෙස සියයට 20 කින් ඩොලර් බිලියන 76.5 දක්වා පහත වැටී ඇත.

DeFi ඩොලර් බිලියන 12.8 ක් වූ වෙළඳ පරිමාවෙන් සියයට 16.7 ක් වන අතර, stablecoins සියයට 78 ක් ඩොලර් බිලියන 59.7 ක් විය. අද උදෑසන Bitcoin හි වෙළඳපල ආධිපත්‍යය සියයට 0.13 සිට සියයට 40.3 දක්වා පහත වැටුණි. එය දැනට $46,926.8 හි ගනුදෙනු වේ.


ප්‍රධාන Crypto මුදල් ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 1.02 කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් ( 9,577,465.38  ) ක් වූ අතර,

#Ethereum සියයට 1.84 කින් ඉහළ ගොස් රුපියල්  ( 759,018.55 ) ක් විය. 

#Cardano රුපියල්  ( 272.90  ) දක්වා සියයට 2.85 කින් සහ,

#Avalanche සියයට 0.67 කින් රුපියල් ( 20,750  ) දක්වා වැඩි විය. 

# Polkadot සියයට 1.18 කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් ( 5,481.13 ) ක් වූ අතර,

#Litecoin සියයට 1.18 කින් රුපියල් ( 30,180 ) ක් විය. 

#Tether සියයට 0.27 කින් පහත වැටී රුපියල් ( 202.93  ) ට වෙළඳාම් විය.

Memecoin SHIB සියයට 1.64 කින් වැඩි වූ අතර Dogecoin සියයට 1.37 කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් 34.86 ට ගනුදෙනු විය. LUNA රුපියල් 17,673 දක්වා සියයට 3.51 කින් පමණ ඉහළ ගියේය.

Previous Post Next Post