අද ජනවාරි 1 වනදා Cryptocurrency මිල ගණන්: Bitcoin, Solana රතු පැහැයෙන් නව වසරේ වෙළදපොල.

 

ගෝලීය Crypto වෙළඳපල ප්‍රාග්ධනීකරණය පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 0.23 කින් ඩොලර් ට්‍රිලියන 2.22 දක්වා පහත වැටී ඇති අතර මුළු වෙළඳ පරිමාව සියයට 3.57 කින් ඩොලර් බිලියන 90.85 දක්වා ඉහළ ගියේය.

DeFi ඩොලර් බිලියන 21.21 ක් වූ වෙළඳ පරිමාවෙන් සියයට 23.34 ක් වන අතර,  stablecoins ඩොලර් බිලියන 71.81 ක් ලෙස සියයට 65.24 ක් විය. අද උදෑසන Bitcoin හි වෙළඳපල ආධිපත්‍යය සියයට 0.17 සිට සියයට 40.18 දක්වා පහත වැටුණි. එය දැනට $47,034.88 හි ගනුදෙනු වේ.


ප්‍රධාන Crypto මුදල් සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, 

#Bitcoin සියයට 0.61 කින් පහත වැටී රුපියල් ( 9,596,324.80 ) ක් වූ අතර, 

#Ethereum සියයට 1.84 කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් ( 755,231.58 ) ක් විය. 

#Cardano සියයට 1.23 කින් පහළ ගොස් රුපියල් ( 269.36  ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 4.75 කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් ( 22,384 ) ක් විය. 

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 0.96 කින් ඉහළ ගොස් රුපියල්  ( 5,558.02 ) ක් වූ අතර,

#Litecoin සියයට 0.08 කින් රුපියල් ( 30,191 ) ක් විය. 

#Tether සියයට 0.16 කින් ඉහළ ගොස් රුපියල්  ( 202.93 ) ට ගනුදෙනු විය.


Memecoin SHIB සියයට 1.03 කින් වැඩි වූ අතර Dogecoin සියයට 0.52 කින් අඩු වී රුපියල් 34.87 ක් විය. Luna රුපියල් 17,965 දක්වා සියයට 2.55 කින් පමණ ඉහළ ගියේය.

Previous Post Next Post