අද ජනවාරි 10 වන දින Cryptocurrency මිල ගණන්: Bitcoin සහ Ethereum සුළු වශයෙන් ඉහළ යයි.

 

ගෝලීය cryptocurrency වෙළෙඳපොළ සීමාව ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.97 ක් වන අතර එය පසුගිය දිනට වඩා සියයට 0.13 ක වැඩිවීමකි. පසුගිය පැය 24 තුළ මුළු Crypto වෙළඳපල පරිමාව ඩොලර් බිලියන 71.09 ක් වන අතර එය සියයට 22.95 ක අඩුවීමකි.

DeFi හි මුළු පරිමාව දැනට ඩොලර් බිලියන 13.29 ක් වන අතර එය මුළු Crypto මුදල් වෙළඳපොලේ පැය 24 පරිමාවෙන් සියයට 18.69 කි. සියලුම stable coins පරිමාව දැන් ඩොලර් බිලියන 54.76 ක් වන අතර එය මුළු Crypto වෙළඳපොලේ පැය 24 පරිමාවෙන් සියයට 77.04 කි.

ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 0.29 කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් ( 8,480,944.02) ක් වූ අතර,

#Ethereum සියයට 0.77 කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් ( 637,442.23 ) ක් විය.

#Cardano සියයට 2.21 කින් පහළ ගොස් රුපියල් ( 234.70 ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 3.81 කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් ( 17,997 ) ක් විය.

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 2.64 කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් ( 5,034.85 ) ක් වූ අතර,

#Litecoin සියයට 0.52 කින් පහළ ගොස් රුපියල් (  26,262 ) ක් විය. 

#Tether රුපියල් (  201.91) දක්වා සියයට 0.01 කින් ඉහළ ගියේය.

Memecoin SHIB සියයට 1.06 කින් ඉහළ ගිය අතර, Dogecoin සියයට 0.42 කින් පහත වැටී රුපියල් 30.52 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 14,747 දක්වා සියයට 7.59 කින් ඉහළ ගියේය.

Previous Post Next Post