ඩොලර් මිලියන ගණනක Crypto වංචාව සම්බන්ධයෙන් පකිස්ථානය Binance විමර්ශනය කිරීමට.

පාකිස්තානයේ Federal විමර්ශන ඒජන්සිය (FIA) කලාපයේ මිලියන ගණනක Crypto වංචාවක් වටා සම්බන්ධකම් හඳුනා ගැනීමේ උත්සාහයක් ලෙස Crypto හුවමාරුව සඳහා විධිමත් දැනුම්දීමක් නිකුත් කළ බව වාර්තා වේ.

Binance Wallet වලින් නොදන්නා 3rd-party wallets වෙත අරමුදල් යැවීම සඳහා ආයෝජකයින් නොමඟ යැවීම සම්බන්ධව සිදුවෙමින් පවතින වංචාවකට එරෙහිව බොහෝ පැමිණිලි ලැබීමෙන් පසු පකිස්ථාන රජය අපරාධ පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කළේය. දේශීය ආවරණයට අනුව, FIA හි Cyber Crime අංශය විසින් "වංචනික අන්තර්ජාල ආයෝජන ජංගම යෙදුම්" වෙත හුවමාරු කිරීමේ සබැඳිය හඳුනා ගැනීම සඳහා Binance පාකිස්තානයේ GM Hamza Khan  වෙත පැමිණීමේ නියෝගයක් නිකුත් කර ඇත.

Previous Post Next Post