අද ජනවාරි 14 වන දින Cryptocurrency මිල ගණන්: Bitcoin, Ethereum රතු පැහැයෙන් වෙළඳපල පහත වැටේ.

 

ජනවාරි 14 වෙනිදා මුලදී Cryptocurrencies රතු පැහැයෙන් වෙළඳාම් විය. ගෝලීය cryptocurrency වෙළෙඳපොළ සීමාව ඩොලර් ට්‍රිලියන 2.03 ක් වන අතර එය පසුගිය දිනට වඩා සියයට 1.79 ක අඩුවීමකි. පසුගිය පැය 24 තුළ මුළු Crypto වෙළඳපල පරිමාව ඩොලර් බිලියන 101.64 ක් වන අතර එය සියයට 0.49 ක වැඩිවීමකි.

විමධ්‍යගත මූල්‍ය (DeFi) වෙළඳ පරිමාවෙන් සියයට 15.05 ක් ඩොලර් බිලියන 15.30 ක් වූ අතර, stablecoins සියයට 72.06 කින් ඩොලර් බිලියන 73.24 ක් විය.

ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 2.62  කින් පහල ගොස් ( 8,631,876.96 ) ක් වූ අතර,

#Ethereum සියයට 2.56 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 661,493.49 ) ක් විය.

#Cardano සියයට 6.83 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 252.00 ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 4.66 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 18,250 ) ක් විය.

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 3.29 කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් ( 5,569.22 ) ක් වූ අතර,

#Litecoin සියයට 0.82 කින් පහල ගොස් රුපියල් (  28,220 ) ක් විය. 

#Tether රුපියල් (  203.04 ) ගනුදෙනු වෙමින් පවතී.

Memecoin SHIB සියයට 6.97  කින් පහල ගිය අතර, Dogecoin සියයට 7.00 කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් 35,64 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 16.105 දක්වා සියයට 1.76 කින් පහත වැටුණි .

Previous Post Next Post