අද ජනවාරි 23 වන දින Cryptocurrency මිල ගණන්: වෙළදපල පහත වැටෙමින් පවතී.

ගෝලීය Crypto මුදල් වෙළෙඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය පසුගිය පැය 24 තුළ ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.7 සිට ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.6 දක්වා පහත වැටුණු අතර වෙළෙඳ පරිමාව ඩොලර් බිලියන 126 සිට ඩොලර් බිලියන 130 දක්වා ඉහළ ගියේය.

විමධ්‍යගත මූල්‍ය (DeFi)  මුදල් වෙළෙඳපොළ සීමාව සියයට 7.26 කින් ඩොලර් බිලියන 113.19 දක්වා වැඩි වූ අතර  Stablecoins අගය සියයට 0.14 කින් ඩොලර් බිලියන 165 දක්වා ඉහළ ගියේය. Stablecoins ඔවුන්ගේ මිල ස්ථාවර කිරීම සඳහා ඩොලර් හෝ වෙනත් ඕනෑම ෆියට් මුදල් වර්ගයක් හෝ රත්‍රන් වැනි වත්කමකට බැඳී ඇත.
 

ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 4.51 කින් පහල  ගොස් රුපියල් ( 7,085,429.70 ) ක් වූ අතර,

#Ethereum සියයට 7.75 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 486,268.64 ) ක් විය.

#Cardano සියයට 7.52  කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 214.38 ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 11.12  කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 12,143) ක් විය.

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට  8.53  කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 3,676.35 ) ක් වූ අතර,

#Litecoin සියයට 7.70 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 21,558 ) ක් විය. 

#Tether රුපියල් (  202.66 ) ගනුදෙනු වෙමින් පවතී.

Memecoin SHIB සියයට 3.93 කින් පහල  ගිය අතර, Dogecoin සියයට 6.63 කින් පහල ගොස් රුපියල් 27.39 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 13,018 දක්වා සියයට 2.84 කින් පහල ගියේය.

Previous Post Next Post