ඇමෙරිකනු ජනාදිපති Biden රජය පුරා Crypto උපාය මාර්ග මුදා හැරීමට සූදානම් වේ.

Biden පරිපාලනය විධායක නියෝගයක් ලෙස රජය පුරා පවතින cryptocurrency උපාය මාර්ග( Strategy) කෙටුම්පත් කරමින් සිටින බව වාර්තා වේ. මෙම නියෝගය ඉදිරි සතිවලදී ජනාධිපති Joe Biden වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ. උපාය මාර්ගය  (Strategy) ලබන මාසයේ ඉක්මනින් නිකුත් කළ හැකි බව සදහන් වේ.

 

Previous Post Next Post